جزئیات تصویر

مبارزه خروس ها

یک شنبه 05 دی 1395

حوالی مشهد- سال 1390