جزئیات تصویر

نماز جماعت

سه شنبه 14 دی 1395

نماز جماعت یک مدرسه علمیه مذهبی بیرجند- 1392