جزئیات مجموعه عکس

مکان بی زمان

1393 مکان و آدمی هر دو محصولی مادی هستند،تعامل بین آنها باعث می شودمکان کارکرد و معنایی اجتماعی پیدا کند و به همین سبب این ارتباط دو سویه در طول زمان تاریخ را می سازد گذر زمان برابر است با تغییر و تحول ، از همین روی مکان ها تخریب می شوند یا تغییر کارکرد پیدا می کنند به دلیل تحول رفتار و اندیشه آدمی از معدود مکان هایی که در شهر مشهد دچار دگرگونی ماهوی در فیزیک و کارکرد اجتماعی نشده است حرم امام رضا (ع) است، بافت اصلی معماری حرم انچنان دستخوش تغییر نشده و مردم به سبب زیارت ایشان چنان گذشته در این حرم حضور پیدا کرده و آداب زیارت و رسوم معنوی را به جای می آورند با ادغام امروز و دیروز و تولید آثاری سو رئالیستی در این مجموعه ، هدف نشان دادن این عدم تغییر جدی در این مکان بوده است سعی کرده ام با توجه به تعداد محدود عکس های قدیمی قابل دسترس ، زاویه ای را که عکاس در دهه های پیشین از موقعیت های مختلف درون صحن ها عکاسی کرده است را پیدا کنم و خود راپشت دوربین ایشان ببینم از مشکلات تولید این مجموعه می توان به دسترسی سخت به عکس های قدیمی چه به لحاظ کیفی و چه کمی اشاره کرد و همچنین محدودیت های عکاسی داخل حرم ، چنانکه عکس ها با یک دوربین کامپکت کوچک و محافظه کارانه ثبت شده است که این موضوع بر کیفیت عکس های تولیدی تاثیر مستقیم دارد قابل ذکر است که ایده مجموعه چند سال پیش با دیدن مجموعه عکسی از سرگی لارنکوف با عنوان ارواح جنگ جهانی شکل گرفت

  • تاریخ:
    چهار شنبه 04 اسفند 1395
  • مجموعه:
    مکان بی زمان